Szanowni Państwo,

Mając na względzie fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy – tzw. rozporządzenie RODO*, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, spółka RPS Architekci sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazuje Państwu najważniejsze informacje związane z wchodzącymi w życie zmianami.

Kilka słów wstępu
Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa i obowiązki, jakie obowiązki ma Administrator danych, czyli RPS Architekci sp. z o.o. w Warszawie, a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.
Informujemy, że nie ma konieczności kontaktować się z RPS Architekci sp. z o. o. w Warszawie ani wypełniania dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej, które określają:

 • w jakim celu są przetwarzane,
 • kto jest ich administratorem,
 • kto może zostać odbiorcą danych osobowych oraz
 • o przysługujących Pani/Panu prawach

Administrator danych osobowych
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka RPS Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 – 734) przy ul. Targowej 70/116, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000611591, NIP 1132907513, REGON 364165466, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe.

Dane kontaktowe administratora – RPS Architekci sp. z o.o. w Warszawie
Kontakt z nami:

 • pod adresem e-mail: rodo@rpsarchitekci.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: RPS Architekci sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11 lok 243, 03-450 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Spółki: RPS Architekci Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11 lok 243, 03-450 Warszawa;

Rodzaj przetwarzanych przez nas danych oraz sposób ich zabezpieczenia
Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w wyniku kontaktu z naszym biurem lub dane otrzymane od współpracujących z nami firm, którym Państwo udostępnili te dane w celu skorzystania z naszych usług. W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres nieruchomości, której dotyczą nasze usługi a w przypadku zawarcia z nami umowy, dodatkowo numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer NIP w odniesieniu do Klientów-przedsiębiorców.
Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy RPS Architekci Sp. z o.o. w Warszawie
Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Panią/Pana z nami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust.1 lit b RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, nie obejmujących profilowania – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, ponieważ przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym spółka RPS Architekci sp. z o.o. w Warszawie podlega (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców danych:
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • nabywcy wierzytelności;
 • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza organy państwowe i sądy);
 • świadczące usługi: (z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek; drukarskie i archiwizacyjne; informatyczne i nowych technologii; marketingowe, komunikacyjne i analityczne; obsługi telefonicznej lub elektronicznej; płatnicze; księgowo- finansowe; audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne);
 • firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy, podwykonawcy, branżyści, wykonawcy, etc.)

Podstawa przetwarzania danych
Podstawą przetwarzania jest zawarta umowa, dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do powierzania danych współpracującym przedsiębiorcom w celu realizacji Państwa zlecenia jak również w celu marketingu usług własnych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
RPS Architekci Sp. z o.o. w Warszawie nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa
Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan dostarczył/a, tj. do otrzymania tych danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);
 • ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, sprzeciw prosimy kierować na adres e-mail rodo@rpsarchitekci.pl

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania
Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących/ nas umowy/umów oraz ewentualnego zawarcia i wykonania przyszłej umowy / umów.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Napisz do nas z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania

Napisz do nas

RPS Architekci Sp. z o. o.

ul. Św. Wincentego 14 lok.1

03-505 Warszawa

biuro@rpsarchitekci.pl